Herreman
Jan
Wallestraat 127
9700 Oudenaarde
055 31 97 73
info@janherreman.be

Manuele therapie

Manuele therapie is een ruim begrip die voor veel mensen buiten het beroep moeilijk te vatten is. Voor iemand die een therapeut zoekt, is het dan ook moeilijk de juiste praktijk te kiezen voor zijn probleem. Letterlijk wil “manuele therapie” zeggen dat het een therapie is waarbij de therapeut met zijn handen bepaalde handelingen stelt bij de patiënt om alle functies binnen het bewegingsstelsel te optimaliseren.  Hieronder vallen verschillende therapievormen die elk hun eigen accenten leggen maar eigenlijk allen “ manuele therapievormen” zijn. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Orthopedisch manuele therapie
 • Fysiologische kettingen methode Busquet
 • Manuele lymfdrainage
 • Manuele neurotherapie
 • Cyriacx ( Orthopedische therapie)
 • Osteopathie
 • Chiropraxie

In onze praktijk komen de therapievormen in de tabel aangeduid met kleur aan bod. Bij de beschrijving van de verschillende therapievormen zal ik proberen dieper in te gaan op eventuele verschillen. 

Orthopedisch manuele therapie:

Inleiding: De “Orthopedisch manuele therapie”  richt zich voornamelijk op pijnklachten binnen het neuro-musculo-sceletaal stelsel.  Dit omvat alle pijnklachten en dysfuncties aangevoeld in de spieren, botten, gewrichten en zenuwstructuren. Zo krijg ik vaak de vraag van patiënten: “ Het zijn mijn spieren zeker ?” Nu is het moeilijk daar een éénduidig antwoord op te geven. Het is namelijk zo dat of nu een spier of een gewricht aangedaan is, er bijna steeds gevolgen zijn voor de andere structuren in de pijnlijke regio zelf of elders in het lichaam.   Hoe langer een klacht bestaat of evolueert, hoe verder die invloeden kunnen uitlopen.  Als manueel therapeut zal ik dan ook eerst een analyse maken van het volledige lichaam vooraleer een behandeling wordt gestart. Met een aantal eenvoudige  voorbeelden wil ik u dat duidelijk maken.  

Voorbeeld 1: Een patiënt kan enkele jaren geleden bij een  trauma zijn knie gekwetst hebben. Op het eerste zicht lijkt de knie goed hersteld. Wat de patiënt echter niet opmerkt is dat er een klein bewegingsverlies waar te nemen is bij het strekken van die knie. Op zich stoort de patiënt zich daar niet aan, ware het niet dat dit bewegingsgebrek bepaalde spierspanningen veroorzaakt die onrechtstreeks jaren later oorzaak kunnen zijn van andere klachten zoals bij voorbeeld een spierscheur of lage rugpijn.  Laatst kreeg ik een patiënt met een voorschrift met linker heuppijn ( bursitis). Na onderzoek  bleek effectief een dergelijk bewegingsdeficiet in de rechter knie oorzaak van een afwijkend looppatroon die verhoogde spanning gaf aan de linker heup.  Alleen de heup behandelen zou een onvoldoende resultaat geven met risico tot terugkerende klachten.

Voorbeeld 2: Een patiënt met herniaklachten L5-S1 komt na een eerste periode met medische behandeling (medicatie, infiltraties, epidurale inspuitingen, …) voor therapie naar de praktijk. De uitstralingspijn naar de voet is door de behandeling van de arts veel verbeterd, doch een sterke, lokale pijn in de lenden blijft aanwezig met lichte uitstraling naar de bil. Bij onderzoek vinden wij een afwijkende houding waarbij de regio net boven de pijnlijke lenden teveel gebogen staat. Door alleen op de pijnlijke regio te werken,  wordt er te kortzichtig op de pijn ingewerkt. De bedoeling van een correcte therapie is dat we een resultaat hebben op lange termijn. Mobilisaties van gewrichten die niet pijnlijk zijn, maar een gunstige invloed hebben ophet niveau van de hernia, zijn even belangrijk.

Zoals u in de voorbeelden gelezen hebt, is het nodig om andere lichaamsregio’s buiten de pijnlijke zone ook te onderzoeken en behandelen.  Men kan er gewrichten vinden die door het slecht bewegen verder gelegen gewrichten asymmetrisch belasten en zodoende pijn en problemen veroorzaken. Zo zullen  verkorte spieren negatief inwerken op hoger of lager gelegen gewrichten.


Pijn: Het is mijn persoonlijke mening dat men geen pijn kan behandelen door de patient met pijnlijke technieken te belasten. Er is een wet die zegt dat pijn spierspanning uitlokt en dusdanig dan ook negatief zal inwerken op de patiënt zijn klacht. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen, maar dit is moeilijk hier uit te leggen. Het is belangrijk om de pijn van de patiënt rustig te analyseren omdat zij voor ons een aanwijzing zijn voor de verdere behandeling.   

Onderzoek: Elke manueel therapeutische behandeling wordt vooraf gegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functie-onderzoek. Dit gebeurt door gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten,... Hierdoor krijgt de therapeut een totaalbeeld van de klacht evenals van de oorzakelijke factoren. Belangrijk hierbij is ook de tijdslijn.  Dit is de geschiedenis van de patiënt die ons veel leert over de oorzaak van het letsel.  Daar het lichaam als een geheel is waarbij alle structuren rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar verbonden zijn is het belangrijk te weten of de oorzaak op de plaats van de pijn zelf ligt of elders in het lichaam.

Hoewel we met manuele therapie geen inwendige ziekten behandelen, is het belangrijk om de patient zijn voorgeschiedenis te kennen. Problemen met het hart, longen, spijsvertering of bv. urogenitaal stgelsel hebben hun invloed op pijn en houding.  Het is belangrijk om deze te onderkennen. Het lichaam wordt namelijk als één geheel beschouwd.  Het is belangrijk dat de therapeut een verband kan leggen tussen de verschillende regio's en stelsels van je lichaam.

We schenken ook aandacht aan je houding, houdingsfouten en foute bewegingspatronen. Zo wordt ook aandacht gegeven aan ergonomie. Om een behandeling optimaal te laten slagen is het belangrijk om samen bewegingen of houdingen uit het dagelijks leven of arbeidssituatie te analyseren en indien mogelijk te verbeteren.

Spanningen en stresssituaties uit het dagelijks leven zoals familiale spanningen of spanningen op het werk kunnen de belastbaarheid van je lichaam negatief beïnvloeden. Een gesprek hierover tussen therapeut en patient kan een meerwaarde zijn.

Indien nodig zullen ook bijkomende onderzoeken aanvragen aan de huisarts.

Diagnose:  Al deze onderzoeken samen leiden tot een manueeltherapeutische diagnose. Deze is meer een beschrijving van alle globale en functionele hinder en pijn in je lichaam. Dit wordt soms ook een functiediagnose genoemd. Deze is supplementair aan de medische diagnose die de arts stelt.

Behandeling: Deze kan bestaan uit spiertechnieken, gewrichtsmobilisaties en neurogene mobilisaties. Na elke behandeling of behandelreeks wordt besproken of via bepaalde oefeningen of ergonomische aanpassingen  een herhaling van de klacht kan worden voorkomen. Een persoonlijke begeleiding hierbij vinden wij belangrijk.

Onder spiertechnieken verstaan we functionele massagetechnieken, rektechnieken en spierreflexpuntbehandeling (triggerpuntbehandeling ).

De gewrichtsmobilisaties kunnen gaan van héél minieme osscilaties ( vibratietechnieken )  tot zachte manipulaties. Deze blijven in onze praktijk steeds binnen de fysiologiche bewegingsgrenzen van het lichaam.  Zo zijn bepaalde gewrichtstechnieken eerder pijndempend en andere eerder mobiliteitbevorderend.

De neurogene technieken zijn gebaseerd op het werk van de Australische onderzoeker "David Butler". Hij gaat er van uit dat een correcte werking van gewichten , spieren, enz. afhankelijk is van een vrije mobiliteit van bijhorende zenuwbanen. Deze moeten vrij zijn van lang aangehouden verhoogde druk of  rek. Deze verhoogde druk of rek zal de bloedcirculatie en de voeding van de zenuw negatief beïnvloeden. De patiënt herkent deze preoblemen vaak aan pijn, verhoogde of gedaalde gevoeligheid of tintelingen (paresthesieën) in bepaalde lichaamsregio's. Dit komt niet alleen voor bij de bekende herniaproblematiek. Het verloop vanaf het ruggemerg tot aan het zenuwuiteinde kent verschillende mogelijke passages die problemen kunnen veroorzaken. Een goede kennis van de functionele anatomie laat ons toe deze passageplaatsen te herkennen en die via bepaalde mobilisatietechnieken  te bevrijden. 

Voor wie is manuele therapie geschikt:

Onderstaande lijst kan onmogelijk volledig zijn en is slechts een leiddraad. Bij twijfel kan u steeds contact opnemen met de praktijk of een voorafgaand onderzoek aanvragen.

 •   nekpijn, hoofdpijn, vormen van migraine, whiplashklachten, vormen van duizeligheid.
 •   kaakgewrichtspijn en bewegingsproblemen
 •   pijn en bewegingshinder door overbelasting of inklemming, uitstralingspijn van nekklachten
 •   pijn thv borstbeen thv aanhechting ribben of sleutelbeen
 •   disfuncties en pijn thv schouder door verkleving of overbelasting.
 •   tenniselleboog, golfelleboog, geblokkeerd gewricht
 •   bloccage van polsbeentjes , carpaaltunnelsyndroom,
 •   pijn tussen de schouderbladen,  wervelblokkeringen, blokkering van de ribgewrichten,      ademhalingsstoornissen,...
 •   lage rugklachten, lumbago, hernia, ischiaspijnen of andere uitstalingspijnen in de benen
 •   gewrchtspijnen in het bekken  na zwangerschap, trauma, overbelasting bij sporten
 •   pijn en bewegingshinder met ontstekingen tot gevolg, problemen in relatie met lage rugklachten,
 •   liespijn heeft meestal te maken met bekken problemen en lage rugklachten
 •   overbelastingsverschijnselen in de benen, inklemmingsproblemen
 •   pijnklachten en blokkeringen thv de voeten
© 2013 | Webdesign by RedBit.agency  |  SEO & SEA by RedBit.agency